۱۸ اسفند ۱۳۸۷

8 مارس روز تقویت جنبش کارگری و جنبش زنان

نجیبه صالح زاده
محمود صالحی
روز جهانی زن دارد فرامیرسد. ما کارگران در کنار زنان مقدمش را گرامی میداریم. ما در این روز یاد زنان کارگر مبارزی را گرامی میداریم که در 8 مارس 1875 در نیویورک به خاک و خون کشیده شدند. این روز به یاری مبارزان راه رهائی کارگران و در راس آنها کلارا زتکین به یک روز جهانی تبدیل شد. ما جهانی بودن این روز را پاس میداریم و با محلی کردن آن بهر شکل و بهانه‌ئی مخالفت میکنیم. ما امروز به یاد میآوریم که پیوند بین جنبش کارگران و جنبش زنان به قدمت تاریخ این روز فرخنده است. ما این پیوند را پاس میداریم و در تقویتش میکوشیم. روز 8 مارس، همچون روز جهانی ما کارگران یادآور توحش سرمایه‌داری در به خاک و خون کشاندن هم طبقه‌ئیهای ماست. اما این روزها در عین حال نمایانگر رزمندگی جنبشهای ما نیز هست. ما این رزمندگی را پاس میداریم.
بقای ستمکشی بر زن، تحمیل نابرابری بر زن و تبعیض علیه زنان ریشه در مناسبات سرمایه‌داری دارد. تخفیف و نابودی این ستمکشی، تعدیل و محوکردن این نابرابری و تضعیف و از بین بردن این تبعیض، به مبارزه‌ی متحد جنبش کارگری و جنبش زنان احتیاج دارد. مدتی است که لیبرالها در ایران در تلاش بوده‌ و هستند تا پیوند ضروری بین این دو جنبش را از بین ببرند. آنها مبارزه‌ زنان را عمدا" به عرصه‌ی حقوقی محدود میکنند. ما اعلام میکنیم که کارگران از هرگونه بهبود در هر عرصه‌ئی به نفع زنان پشتیبانی میکنند، اما در کنارش همیشه پایه‌های ستمکشی زنان را یادآوری میکنند. ما اعلام میکنیم که هرگونه بهبود موقت در شرایط زندگی زنان نیز توسط صف متحد جنبش کارگری و جنبش زنان بهتر بدست میآید. ما از یادآوری این واقعیت خسته نخواهیم شد که مبارزه برای برابری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد برابری کامل بین زن و مرد فقط کار جنبش ضد استثماری ما زن و مرد کارگر است. ما به زنان مبارز هشدار میدهیم که هر گونه توهم نسبت به لیبرالها و سرمایه‌داران زیانهای جبران ناپذیری به جنبش زنان وارد آورده و میآورد. زنان مبارز باید آگاه باشند. دولت باید به زنان خانه دار و بیوه زنان دستمزد پرداخت کند . این شعار و خواست زنان است که باید برایش مبارزه کرد .
بحران جهانی رو به تعمیقی نظام سرمایه‌داری در جهان را فراگرفته است. بیکاری میلیونی یکی از نتایج این بحران است. اطلاعات پخش شده نشان میدهند که زنان کارگر از قربانیان اصلی بیکاریها بوده‌اند. تاثیرات این بحران در ایران نیز قربانیان خود را نخست از میان زنان گرفته و خواهد گرفت. این بحران فقر موجود در جامعه را تشدید خواهد کرد و زنان بار بیشتر این فقر را بدوش خواهند کشید. ضرورت اتحاد جنبش کارگری و جنبش زنان برای مقابله با این بحران امروز بیش از گذشته است. ما کارگران برای تقویت این اتحاد بیشترین تلاش را خواهیم کرد.
گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن
مارس 2009

۲ نظر:

  1. تبریک برای گشایش این وبلاگ و همچنین تبریک برای 8 مارس.
    گرامی باد روز جهانی زن

    عابر سرخ

    پاسخحذف