۱۸ اسفند ۱۳۸۷

آزادی زن، معیار آزادی جامعه است

8 مارس روز جهانی زن گرامی باد!

"زن؛ جنس دوم" ؟!
"زن؛ همسر، مادر، خانه دار" ؟!
"زن؛ کارگر، کارمند یا حداقل دستمزد" ؟!
"زن؛ قربانی خشونت خانگی، خیابانی، دولتی" ؟!
"زن؛ سمبل فرودستی و بی حقوقی در نظامی مذهب زده" ؟!
آپارتاید جنسی و انقیاد زنان ساخته و پرداخته سرمایه داری نیست ولی یکی از ارکان اصلی و بنیادین این نظام در انباشت ثروت و افزایش ستم و تحمیل نابرابری و بی حقوقی بر تمامی انسانهاست. سرمایه داری ایران نیز به سبب نمود پیدا کردن این بی حقوقی و تبعیض جنسی در قوانین حقوقی– مذهبی و نظام مرد سالار خشن اش رنج و ستم مضاعفی را بر زنان ایران تحمیل میکند. مبارزه علیه این بی عدالتی و بهره مندی از رهایی و حقوق برابر انسانی، مبارزه ای است هر روزه در زندگی زنان.
8 مارس روز جهانی زن، روز نه گفتن به تمامی این بی حقوقی است. لذا ما خواست های بر حق خود را درعرصه های اقتصادی سیاسی فرهنگی حقوقی و خانوادگی در جهت تغییر وضعیت زنان به شرح زیر اعلام میداریم :
- لغو حجاب اجباری که بی حرمتی به شان انسانی تک تک افراد جامعه است و به رسمیت شناختن آزادی در انتخاب پوشش. حذف هر نوع ارگان و یا نهاد مذهبی – سیاسی که در جهت ارعاب و سرکوب زنان در جامعه فعال است نظیر گشتهای ارشاد و نهاد امر به معروف و ...
- امحاء تمامی قوانین حقوقی – مذهبی ضد زن در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی زنان در وجوه اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و خانوادگی نظیر اصل تمکین، نسب پدری، ازدواج، سقط جنین، حق حضانت و ولایت، حق طلاق، تعدد زوجات و صیغه ...
- لغو تمامی مجازاتهای وحشیانه و غیر انسانی نظیر اعدام و سنگسار همچنین حذف حکم زندان و بازداشت برای کلیه فعالیت های سیاسی و عقیدتی و آزادی تشکل های زنان، کارگران، معلمان و پرستاران .
- آزادی حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات.
- ما خواهان برابری حقوقی و لغوهرگونه تبعیض در عرصه های اقتصادی برای زنان هستیم نظیر: تامین امنیت شغلی، ، برخورداری از حق عائله مندی برای زنان سرپرست خانوار، مزد مساوی در برابر کار مساوی، استخدام بی قید و شرط زنان در تمامی مشاغل و منع قراردادن شروطی از قبیل بارداری یا تاهل در استخدام، به رسمیت شناختن قوانین وازرت کار برای کلیه کارگاه ها و مشاغل و تولیدات خانگی، بهرمندی از تامین اجتماعی و بیمه کامل سوانح و صدمات کار، تعیین دقیق مشاغل سخت و پرداخت دستمزد ویژه به این مشاغل، تعلق بیمه بیکاری به زنان و...
- برخورداری زنان تن فروش از خدمات اجتماعی مناسب و برپایی نهادهایی جهت توانمند سازی این قشر از زنان.
- لغو بردگی خانگی و فراهم آوردن بستر مناسب در جهت حضور هرچه بیشتر زنان در اجتماع و کاهش فشار ناشی از کار شاق خانه داری.
- تامین زندگی و رفاه مناسب برای معلولین و سالمندان.
- حذف تمامی مواد درسی و آموزشی از کلیه سطوح آموزش که به نوعی فرودستی و بی حقوقی زنان را ابقاء کرده و موجب باز تولید نظام مردسالار در جامعه میشوند.
- تغییر در تمامی برنامه ها و تولیدات رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و ...) که کلیشه های جنسیتی را به عنوان فرهنگ و ارزش های جامعه از طریق آموزه های خود به مردم انتقال میدهند.
- ما خواهان لغو تمامی قوانین مبنی بر جداسازی جنسی در سطوح اجتماعی مختلف اعم از اماکن آموزشی(مدارس،دانشگاهها،آموزشگاهها و ...)وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، مترو و ...) و اماکن اداری و ... هستیم.
- ما خواهان پذیرش و اجرای بی قید و شرط کنواسیون رفع تبعیض ومنع شکنجه علیه زنان و ... توسط جمهوری اسلامی هستیم.
- به رسمیت شناختن 8 مارس به عنوان روز جهانی زن در ایران توسط جمهوری اسلامی.
رهایی زنان ایران (رزا)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر